برای ششمین سال پیاپی شرکت کاوه افروز بناب به عنوان صادر کننده نمونه آذر بایجان شرقی انتخاب شد

برای سال پیاپی شرکت کاوه افروز بناب به عنوان صادر کننده نمونه آذر بایجان شرقی انتخاب شد.

 

 

 

یکشنبه ۰۶-۰۸-۱۳۹۷