برای هفتمین سال پیاپی شرکت کاوه افروز بناب به عنوان صادر کننده نمونه آذر بایجان شرقی انتخاب شد

برای هفتمین سال پیاپی شرکت کاوه افروز بناب به عنوان صادر کننده نمونه آذر بایجان شرقی انتخاب شد

یکشنبه ۰۶-۰۸-۱۳۹۷